Algemene voorwaarden/ Privacy reglement/ Disclaimer

Algemene voorwaarden  Praktijk Natuurlijke LevensKracht

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die door Karen Hannen, eigenaar van Praktijk Natuurlijke LevensKracht, worden aangeboden.

Artikel 2: Inschrijven

2.1 Afspraken bij Praktijk Natuurlijke LevensKracht kunnen per telefoon, whatsapp, e-mail gemaakt worden.

Artikel 3: Annulering

3.1 Annulering door de cliënt dient per email, telefonisch/whatsapp of schriftelijk te gebeuren. De datum van ontvangst door Praktijk Natuurlijke LevensKracht, geldt als datum van de annulering.

3.2 Consulten kunnen kosteloos tot 24 uur voor aanvang geannuleerd worden. Daarna wordt het consulttarief aan de cliënt doorberekend.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

4.1 Betalingen voor het consult kunnen overgemaakt worden IBAN NL of per contant in de praktijk.

4.2 Op de factuur staat dat de factuur binnen 14 dagen moet zijn voldaan tenzij er in termijnen wordt betaald. 

4.3 Bij niet nakoming van de overeengekomen betalingstermijnen is de cliënt in verzuim. Praktijk Natuurlijke LevensKracht, behoudt zich het recht voor om per betalingsherinnering €20,-administratiekosten in rekening te brengen.

4.4 Bij het uitblijven van betaling zijn alle buitengerechtelijke incassokosten volledig voor rekening van de cliënt.

Artikel 5: Uitvoering

5.1 De gesloten overeenkomst met Praktijk Natuurlijke LevensKracht leidt tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. 

5.2 Voor zover Praktijk Natuurlijke LevensKracht, voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door de cliënt, is Praktijk Natuurlijke LevensKracht, uit haar verplichtingen ontslagen bij onjuist verstrekken van deze informatie of gebrek aan medewerking.

Artikel 6: Klachtenprocedure

6.1 Bij eventuele klachten gaan wij ervan uit dat zowel Karen Hannen als de cliënt zelf een eigen verantwoordelijkheidsaandeel heeft in de ontstane situatie.

6.2 Mocht er een klacht zijn, wordt geprobeerd de klacht in goed overleg tussen Praktijk Natuurlijke LevensKracht en de cliënt op te lossen.

6.3 Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

6.4 Het indienen van een klacht geeft niet automatisch het recht tot volledige teruggave van het betaalde consult tarief.

Artikel 7: Overige bepalingen

7.1 Praktijk Natuurlijke LevensKracht, verwacht van cliënten openheid van zaken m.b.t. informatie die van invloed kan zijn op de behandelingen. Tevens verwacht Praktijk Natuurlijke LevensKracht, dat cliënten zowel fysiek als geestelijk in staat zijn om de behandelingen te doorstaan.

7.2 Praktijk Natuurlijke LevensKracht, zal altijd adviseren en of doorverwijzen om met klachten naar desbetreffende huisarts of specialist te gaan. De therapie is geen vervanging voor een bezoek aan de huisarts of ander medisch specialist. 

7.3 Voorgeschreven middelen of therapieën van arts of specialist moet men blijven gebruiken tenzij de behandelend arts of specialist anders bepaald. Onverwachts reageren op een therapie, welke niet van te voren vast te stellen is, kan tot de mogelijkheid behoren. Het advies is ook bij iedere nieuwe klacht de huisarts te consulteren. Een bezoek aan huisarts dient niet te worden uitgesteld of te worden afgezegd omdat u met natuurlijke geneeswijze bezig bent of gaat starten. Indien nodig kan er (in overlegd met u) contact opgenomen worden met uw huisarts. 

Artikel 8: Persoonsgegevens

8.1 Door het aangaan van een overeenkomst met Praktijk Natuurlijke LevensKracht wordt aan Praktijk Natuurlijke LevensKracht toestemming verleend voor de automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruiken voor dossiervorming.

8.2 De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Per 1 januari 2020 wordt het dossier conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. 

8.3 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. 

8.4 Informatie met betrekking tot de cliënt worden ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden verstrekt nadat de cliënt kennis genomen heeft van de informatie en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van de informatie, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving.

8.5 De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging C.A.T. als Level 5 therapeut. De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden (www.catvergoedbaar.nl. De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). 

Privacy reglement Praktijk Natuurlijke Levenskracht 

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de wet op degeneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken enbehandelingen. 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij: Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:                                               Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bijeen verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. 

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota 


Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan

declareren bij uw zorgverzekeraar. 

Uw naam, adres en woonplaats 

Uw geboortedatum, zorgverzekeraar en polisnummer

Datum van de behandeling 

Korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’

Kosten van het consult

Disclaimer

Algemeen

Praktijk Natuurlijke LevensKracht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 78566711, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.natuurlijkelevenskracht.eu

Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren, voor marketing doeleinden of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.

Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud

Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.

Praktijk Natuurlijke LevensKracht streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

Praktijk Natuurlijke LevensKracht aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website.

Hoewel ik alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is Praktijk Natuurlijke LevensKracht niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.

Praktijk Natuurlijke LevensKracht heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in natuurlijke- en energetische geneeskunde te informeren over de bijdrage die onze diensten in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren aan het behoud van een goede gezondheid en/of het herstel daarvan.

Praktijk Natuurlijke LevensKracht kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

Medische diagnose

Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie.

Aan de berichtgevingen die Praktijk Natuurlijke LevensKracht publiceert kun je geen rechten ontlenen en niet beschouwen als een aanbeveling om ziektes te behandelen.

Vragen of klachten

Heb je vragen/klachten of opmerkingen over onze disclaimer?  Deze kun je e-mailen naar: www.natuurlijkelevenskracht.eu